Wypożyczalnia samochodów, Warszawa lotnisko a ubezpieczenia obowiązkowe

Wypożyczalnia samochodów Warszawa lotnisko to również zmaganie się z ubezpieczeniami obowiązkowymi


Mimo, że w Polsce funkcjonuje 156 ubezpieczeń obowiązkowych, powszechnie znane jest tylko jedno z nich, a więc ubezpieczenie OC samochodu. Należy się dowiedzieć więcej na temat ubezpieczeń obowiązkowych, bo może się okazać, że również i każdy z nas musi je posiadać. W związku z czym, gdyby poprosić statystycznego Polaka, by wymienił rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, z pewnością wskazałby na ubezpieczenie OC i niewiele więcej ponad to. Ma to zastosowanie, jeżeli chodzi o wypożyczalnia samochodów Warszawa lotnisko http://www.4rent.waw.pl.


Przykro o tym mówić, ale świadomość Polaków odnośnie tego typu polis zatrzymuje się na OC samochodowym. W rzeczywistości bowiem w naszym kraju funkcjonuje znacznie więcej tego typu polis, bo nawet 156 ubezpieczeń. Poza tym więcej, bo około 200 takich polis, posiada tylko Francja. Do niedawna nikt tak naprawdę nie wiedział, ile w Polsce jest ubezpieczeń obowiązkowych ukierunkowanych na wypożyczalnia samochodów Warszawa lotnisko. Dopiero Polska Izba Ubezpieczeń zdecydowała się przeanalizować tysiące ustaw, by raz na zawsze usystematyzować i dokładnie policzyć ubezpieczenia obowiązkowe. Przedstawiając wypożyczalnię samochodów Warszawa lotnisko nie należy zapominać, że umowę ubezpieczenia obowiązkowego zawiera się na okres 12 miesięcy z nielicznymi wyjątkami, na przykład w sytuacji, gdy pojazd jest zarejestrowany czasowo bądź umowę tę zawiera podmiot pośredniczący w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się wraz z zawarciem umowy bez względu na termin płatności składki. Trwa przez cały okres ubezpieczenia wskazany w umowie, kończy się wraz z upływem ostatniego dnia tego okresu. Nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń niezapłacenie przez ubezpieczającego raty składki w oznaczonym terminie w przypadku opłacania składek ratalnie. Odszkodowanie może być wypłacone w kwocie odpowiadającej wysokości szkody ale nie większej od sumy ubezpieczenia wskazanej w zawartej umowie ubezpieczenia.


W odniesieniu do wypożyczalnia samochodów Warszawa lotnisko nie należy zapominać, że w przypadku, gdy zamierzamy zmienić ubezpieczyciela należy najpóźniej dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki umowa została zawarta powiadomić na piśmie zakład ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy. W przeciwnym razie umowa zostaje automatycznie zawarta na następne 12 miesięcy, za wyjątkiem gdy nie została opłacona składka za okres upływających 12 miesięcy lub firma ubezpieczeniowa utraciła zezwolenie na zawieranie umów ubezpieczeniowych bądź jest w likwidacji czy upadłości. Zakład ubezpieczeń natomiast jest obowiązany na 14 dni przed zakończeniem okresu ubezpieczenia do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczeniowy. Informację taką zakład ubezpieczeń może przesłać elektronicznie, jeśli wyraziliśmy na to zgodę podpisując umowę ubezpieczenia lub pisemnie listem. W przypadku przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, na przykład sprzedaży na nowego posiadacza przechodzą również prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza pojazdu wynikające z umowy ubezpieczenia OC ukierunkowanej na wypożyczalnia samochodów Warszawa lotnisko. Nowy posiadacz ma dwie możliwości: rozwiązać umowę OC lub kontynuować ubezpieczenie zawarte przez poprzedniego właściciela. W drugim przypadku umowa ulega rozwiązaniu wraz z upływem czasu na jaki została zawarta, a ubezpieczyciel ma prawo dokonać ponownej kalkulacji składki dla nowego posiadacza pojazdu.


W większości krajów na świecie ubezpieczenie OC w związku z ruchem pojazdów jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jest to spowodowane koniecznością zapewnienie rekompensaty za szkody, które powstają w związku ze stałym i znacznym rozwojem motoryzacji. Pojazdy mechaniczne są coraz doskonalsze i szybsze. Rośnie także natężenie ruchu drogowego, za czym nie zawsze nadąża modernizacja infrastruktury drogowej, zwłaszcza w Polsce. W wypadkach drogowych ludzie giną, ale także doznają obrażeń ciała często uniemożliwiające kontynuację trybu życia sprzed wypadku. Straty rzeczowe są także znaczne. Zniszczeniu w wypadkach drogowych ulegają nie tylko samochody, ale także inne mienie, jak na przykład transportowane tymi pojazdami towary, infrastruktura drogowa czy nawet środowisko naturalne.


Jak wszystkie ubezpieczenia w Polsce, ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem umownym, a więc wymaga się zawarcia umowy z wybranym ubezpieczycielem. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC uważa się za spełniony, jeżeli umowa została zawarta zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ukierunkowanych jednocześnie na wypożyczalnia samochodów Warszawa lotnisko. Do zawarcia umowy stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Termin zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego uzależniony jest od tego czy pojazd jest zarejestrowany, na jakich zasadach, jak również od rodzaju pojazdu. Podstawową zasadą jest, iż posiadacz pojazdu zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Jeżeli jednak w okresie między rejestracją pojazdu, a zawarciem umowy pojazd będzie wprowadzony do ruchu i powstanie szkoda – wystąpi brak ochrony ubezpieczeniowej. Zarzut braku spełnienia obowiązku ubezpieczenia zostanie również postawiony, jeżeli w tym okresie pojazd będzie poddany kontroli . Umowę taką zawiera się na okres 12 miesięcy.